40 تلاوت مجلسی از استاد محمد صدیق منشاوی

 2 تلاوت پایین را از سایت  4shared دانلود کنید و فایلها را از حالت فشرده خارج کنید.

 دانلود قرائت سوره مبارکه الرحمن با حجم 5 مگابایت

 دانلود تلاوت ملکوتی سوره قاف با حجم 4 مگابایت 

1.     سوره بقره

2.     HYPERLINK "http://islam.maktoob.com/download/506/type/quran/" \o "" \t "_blank" سوره توبه

3.     سوره اسراء

4.     HYPERLINK "http://islam.maktoob.com/download/508/type/quran/" \o "" \t "" سوره نور

5.     سوره توبه

6.     HYPERLINK "http://islam.maktoob.com/download/510/type/quran/" \o "" \t "_blank" سوره فرقان

7.     سوره نساء

8.     HYPERLINK "http://islam.maktoob.com/download/512/type/quran/" \o "" \t "_blank" سوره نساء

9.     سوره حج

10. HYPERLINK "http://islam.maktoob.com/download/514/type/quran/" \o "" \t "_blank" سوره های انسان فجر  و فاتحه

11. سوره اسراء

12. HYPERLINK "http://islam.maktoob.com/download/516/type/quran/" \o "" \t "" سوره های صف و جمعه

13. سوره حج و قصارالسور

14. سوره مومنون

15. HYPERLINK "http://islam.maktoob.com/download/520/type/quran/" \o "" \t "_blank" سوره ابراهیم

16. سوره توبه

17. HYPERLINK "http://islam.maktoob.com/download/522/type/quran/" \o "" \t "_blank" قرائت تاریخی حشر و قصارالسور

18. سوره روم و قصارالسور

19. سوره مبارکه قصص

20. سوره غافر

21. سوره های سجده و علق

22. سوره زمر

23. سوره های عنکبوت و روم

24. سوره مبارکه فرقان

25. سوره زمر

26. سوره یس

27. سوره یوسف

28. سوره اعراف

29. سوره های حجرات و ق

30. سوره مومنون

31. سوره انفال

32. سوره نحل

33. سوره های طور و حدید

34. سوره یوسف

35. ق الرحمان

36. HYPERLINK "http://islam.maktoob.com/download/1101/type/quran/" \o "" \t "_blank" سوره مریم

37. قرائت زیبای سوره شعراء

38. سوره های واقعه و حدید

 

 
موضوع :   محمد صدیق منشاوی ,