قرآن کامل با صدای خلیل الحصری

قرائت به روش ترتیل

 

جزء ۱ - آیات ۱ سوره حمد الی ۱۴۳ سوره بقره

جزء ۲ - آیات ۱۴۳ سوره بفره الی ۲۵۳ سوره بقره

جزء ۳ - آیان ۲۵۴ سوره بقره الی ۹۳ سوره آل عمران

جزء ۴ - آیات ۹۴ سوره آل عمران الی ۲۴ سوره نساء

جزء ۵ - آیات ۲۵ سوره نساء الی ۱۴۸ سوره نساء

جزء ۶ - آیات ۱۴۹ سوره نساء الی ۸۲ سوره مائده

جزء ۷ - آیات ۸۳ سوره مائده الی ۱۱۱ سوره انعام

جزء ۸ - آیات ۱۱۲ سوره انعام الی ۸۸ سوره اعراف

جزء ۹ - آیات ۸۹ سوره اعراف الی ۴۱ سوره انفال

جزء ۱۰ - آیات ۴۲ سوره انفال الی ۹۳ سوره توبه

جزء ۱۱ - آیات ۹۴ سوره توبه الی ۶ سوره هود

جزء ۱۲ - آیات ۷ سوره هود الی ۵۳ سوره یوسف

جزء ۱۳ - آیات ۵۴ سوره یوسف الی ۱ سوره حجر

جزء ۱۴ - آیات ۲ سوره حجر الی ۱ سوره اسراء

جزء ۱۵ - آیات ۲ سوره اسراء الی ۷۵ سوره کهف

جزء ۱۶ - آیات ۷۶ سوره کهف الی ۱ سوره انبیاء

جزء ۱۷ - آیات ۲ سوره انبیاء الی ۱ سوره مومنون

جزء ۱۸ - آیات ۲ سوره مومنون الی ۲۱ سوره فرقان

جزء ۱۹ - آیات ۲۲ سوره فرقان الی ۵۶ سوره نمل

جزء ۲۰ - آیات ۵۷ سوره نمل الی ۴۶ سوره عنکبوت

جزء ۲۱ - آیات ۴۷ سوره عنکبوت الی ۳۱ سوره احزاب

جزء ۲۲ - آیات ۳۲ سوره احزاب الی ۲۸ سوره یس

جزء ۲۳ - آیات ۲۹ سوره یس الی ۳۳ سوره زمر

جزء ۲۴ - آیات ۳۴ سوره زمر الی ۴۷ سوره فصلت

جزء ۲۵ - آیات ۴۸ سوره فصلت الی ۱ سوره احقاق

جزء ۲۶ - آیات ۲ سوره احقاق الی ۳۱ سوره ذاریات

جزء ۲۷ - آیات ۳۲ سوره ذاریات الی ۱ سوره مجادله

جزء ۲۸ - آیات ۲ سوره مجادله الی ۱ سوره ملک

جزء ۲۹ - آیات ۲ سوره ملک الی ۱ سوره نبا

جزء ۳۰ - آیات ۲ سوره نبا الی ۶ سوره ناس
موضوع :   خلیل الحصری ,